Thanh dẫn điện

Công suất thanh dẫn đường đứng

100AF · 3t x 25 mm ( đặc điểm không đổi khi đặt  từ 1OOA trở xuống )

225AF · 3t x 35 mm.

800AF : 6t x 70 mm

400AF · 3t x 60 mm ( 6t x 35 mm )

600AF · 6t x 50 mm

800AF : 6t x 70mm

1000AF: 6t x 80mm

1200AF: 6t x 60mm

Nội dung đang cập nhật... !